Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 14:25

Καταστατικό

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Ίδρυση,επωνυμία και έδρα του Συλλόγου

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “Πατριωτικός Σύλλογος Πλατάνου Κυνουρίας”, με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2ο Σκοποί

Σκοποί του Συλλόγου είναι η με κάθε πρόσφορο μέσο : 1/ Καλλιέργεια στενής συνεργασίας αισθημάτων αγάπης και αλληλεγγύης και ανάπτυξης πατριωτικών δεσμών μεταξύ των απανταχού Πλατανιτών. 21 Αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών. 3/ Στενή συνεργασία με τους Συλλόγους και τα Σωματεία της ευρύτερης Θυρέας καθώς και με την Παναρκαδική Ομοσπονδία. 4/ Εκτέλεση κοινωφελών έργων στο χωριό Πλατάνου και οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 5/ Δημοσίευση άρθρων σχετικών με την ιστορία,τα ήθη και τα έθιμα και τα λοιπά λαογραφικά και πολιτισμικά στοιχεία του Πλατάνου καθώς και την προβολή του φυσικού πλούτου και κάλλους του χωριού μας και τη διαφύλαξη του υδροβιότοπου. 6/ Φροντίδα και συμβολή, γενικά στην έρευνα, μελέτη, προβολή και θεραπεία των αστικών, γεωργικών, τουριστικών και λοιπών αναγκών της περιοχής. 7/ Ενίσχυση της προόδου των μαθητών και σπουδαστών που κατάγονται από τον Πλάτανο.

Άρθρο 3ο Μέσα

Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο,χωρίς να έχει ουδεμία ανάμιξη στην πολιτική ή τα κοινοτικά πράγματα και μάλιστα κατά τρόπο που θα δύναται να δημιουργήσει την εντύπωση ότι μεροληπτεί υπέρ προσώπων, ομάδων ή παρατάξεων ή ότι υποκαθιστά τη διοικητική Αρχή,θα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα : 1/ Κάθε νόμιμη ενέργεια προς τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. 2/ Την οργάνωση σχετικών διαφωτιστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων ιδίως στην Αθήνα και στον Πλάτανο. 3/ Τη σύνταξη σχετικών μελετών και την έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων, ημερολογίων,εφημερίδων, περιοδικού και τη χρήση καθε
άλλου μέσου που θα μπορούσε να συμβάλλει στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου. 4/ Την αναζήτηση, υποβοήθηση και υποστήριξη κάθε ατόμου ικανού να βοηθήσει τα συμφέροντα του τόπου ανιδιοτελώς. 5/ Την οργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων και εκδρομών.

Άρθρο 4ο

Μέλη του Συλλόγου

Τακτικά μέλη του Συλλόγου εγγράφονται, ύστερα από σχετική αίτησή τους που εγκρίνεται  από το Διοικητικό Συμβούλιο : 1/ Όλοι οι καταγόμενοι από το χωριό Πλάτανος,οπουδήποτε κι αν διαμένουν, καθώς και όσοι κατοικούν σε αυτό όπως επίσης και οι σύζυγοι και οι επίγονοί τους,που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 2/ Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο διατηρήσαντες συγγενικούς δεσμούς με πρόσωπα αμέσως ή εμμέσως καταγόμενα από τον Πλάτανο και έχοντες την παραπάνω ηλικία.

Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άτομα που δεν κατάγονται από τον Πλάτανο, αλλά επιθυμούν να συνεργάζονται με τον Σύλλογο και να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σκοπών του.

Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι πρόσφεραν μεγάλες και γενικά επωφελείς υπηρεσίες στο Σύλλογο, στον Πλάτανο και στην Ελλάδα γενικότερα

Άρθρο 5ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση : 1/ Να εκπληρώνουν όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες προβλέπονται από το καταστατικό. 2/ Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, στις ψηφοφορίες και στις εκλογές. 3/ Να συμμορφώνονται πιστά με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει, ανεξάρτητα του χρόνου εγγραφής τους στο Σύλλογο, τηρουμένων και των διατάξεων των άρθρων 6 και 8 του παρόντος.

Άρθρο 6ο

Απώλεια ιδιότητας μέλους- Κωλύματα

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται ύστερα από έγγραφη παραίτησή του, η οποία παραδίδεται στο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και απευθύνεται

προς  το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού προηγουμένως εκπληρώσει τις, ως|την ημέρα της υποβολής της παραίτησης, ταμειακές του υποχρεώσεις.Παραίτηση γίνεται δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο,όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 87 ΑΚ). Η διαγραφή κοινοποιείται στον αιτούντα. Μέλος του Συλλόγου αποβάλλεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικούί Συμβουλίου, που μπορεί να προσβληθεί στην πρώτη μετά τη διαγραφή τακτική Γενική Συνέλευση, στις ακόλουθες περιπτώσεις :                                                                                              

1/ Όταν έχει καταδικασθεί για εγκληματικές πράξεις που συνεπάγονται στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων αυτοδίκαια ή ύστερα από δικαστική απόφαση και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 21 Όταν δεν καταβάλλει αδικαιολογήτως τις τακτικές και έκτακτες εισφορές προς το Σύλλογο. Το μέλος που διαγράφεται για το λόγο αυτό μπορεί να επανέλθει ελεύθερα, αφού εκπληρώσει τις κανονισμένες υποχρεώσεις του. 3/ Όταν αποβαίνει φανερά επιβλαβές για τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συλλόγου,με τις ενέργειες, τη στάση του και τη διαγωγή του γενικά. 4/ Όταν έχασε τις απαιτούμενες ιδιότητες για την εγγραφή. 5/ Όταν δεν πειθαρχεί, δεν συμμορφώνεται και δεν εκτελεί τις αποφάσεις, της Γεν. Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγηθούν οι λοιπές πειθαρχικές κυρώσεις (σύσταση, επίπληξη κλπ) κατ’ αυτού και κληθεί προηγουμένως σε απολογία. Διαγραφή μέλους που προσβλήθηκε στην τακτική Γενική Συνέλευση και ακυρώθηκε θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ. Το αποβαλλόμενο μέλος μπορεί να προσφύγει στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών για επανόρθωση, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 2 ΑΧ Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου άτομο το οποίο με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου έχει στερηθεί του δικαιώματος της ίδρυσης συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Αρθρο 7ο

Πόροι του Συλλόγου

Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Τακτικοί είναι το δικαίωμα εγγραφής και η τακτική ετήσια εισφορά των μελών, όπως ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έκτακτοι είναι : 1/ Έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται για εξαιρετικές ανάγκες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 21 Εισπράξεις από διάφορες εορτές, εκδρομές, λαχειοφόρους αγορές, εράνους που προγραμματίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και επιχορηγήσεις Υπουργείων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3/ Δωρεές, κληροδοσίες, ευεργεσίες ή προσφορές, για τις οποίες όσοι προσφέρουν αναγνωρίζονται ως δωρητές ή ευεργέτες, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 4/ Κάθε έσοδο προερχόμενο από τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

 

Αρθρο 8ο

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου- Εξελεγκτικής Επιτροπής

Τον Σύλλογο διοικεί Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων και σταυροδότηση των προτιμουμένων υποψηφίων. Η εκλογή αυτή πραγματοποιείται κάθε δύο έτη μέσα στο μήνα Μάρτιο. Επίσης κατά την ίδια ημέρα των αρχαιρεσιών και με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη αυτής. Αν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι η ημερομηνία αυτή μπορεί να μετατεθεί μέχρι και δύο φορές μέσα στο τρίμηνο που ακολουθεί Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορούν να υποβάλουν μόνο τα παρόντα τακτικά μέλη του Συλλόγου, που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

Ένα μήνα πριν από την ημερομηνία των εκλογών, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα τακτικά μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση και τους υποψηφίους για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή να υποβάλουν σχετική αίτηση το αργότερο μισή ώρα πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Το ΔΣ, υπό την εποπτεία του Προέδρου του, αφού ελέγξει τη νομιμότητα των υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και αναρτά αλφαβητικό πίνακα αυτών σε εμφανές μέρος της αίθουσας, όπου πρόκειται να γίνουν οι αρχαιρεσίες.

Τα επτά (7) πρώτα πλειοψηφούντα μέλη εκλέγονται ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,τα δε τέσσερα επόμενα κατά σειράν ως αναπληρωματικά των τακτικών μελών, που για οποιονδήποτε λόγο εξέρχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της διετίας για την οποία έχουν εκλεγεί.

Την διεξαγωγή των εκλογών αναλαμβάνει^ τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή αυτή εφαρμόζει το καταστατικό, καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκλογής, διευθύνει αυτή και αφού συγκεντρώσει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή, ανακοινώνει τα αποτελέσματα, συντάσσοντας και το σχετικό πρακτικό.

Αρθρο 9ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι εκλεγέντες κατά τις αρχαιρεσίες ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται, μέσα σε δεκαπέντε.(15) ημέρες από της εκλογής τους, ύστερα από σχετική πρόσκληση του πλειοψηφούντος Συμβούλου και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Οι υπόλοιποι εκλεγέντες είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέσα σε μία εβδομάδα από της συγκρότησής του

Σαν Σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει την Διοίκηση  το  ? και την περιουσία του Συλλόγου από το προκάτοχο Δ.Σ.

Άρθρο  10ο

Ασυμβίβαστο μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Οι θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ατιματικές και άμισθες. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτώμενη εργασία ή να συνάπτουν / συμβάσεις ανάληψης έργου, προμήθειας ή άλλης παροχής προς το/ Σύλλογο για επίτευξη κέρδους.Έχουν όμως δικαίωμα να αποζημιώνονται ( για τα έξοδα που έκαναν προκειμένου να διεκπεραιώσουν υποθέσεις και υποχρεώσεις του Συλλόγου, ύστερα από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν τούτο κρίνει αναγκαίο. Ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν, αιτιολογημένα εγγράφως δύο από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον τακτικά μέλη του, αποφασίζει δε με πλειοψηφία των παρόντων, ενας σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Επί προσωπικών θεμάτων  γίνεται μυστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τα παρόντα σ’ αυτές μέλη.

Άρθρο 12ο

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 13, 14 και 15 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο : 1/ Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 2/ Συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέσεις με τους σκοπούς το Συλλόγου, εκτός από αυτά που είναι στη δικαιοδοσία της Γεν. Συνέλευσης. 3/ Συγκαλεί τη Γεν. Συνέλευση, όσες φορές απαιτεί αυτό το συμφέρον του Συλλόγου. 4/ Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της Διοίκησης για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο ακολουθεί το ημερολογιακό έτος και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον απολογισμό. 5/ Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και παίρνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την ευόδωση των σκοπών του. 6/ Καθορίζει το ύψος της τακτικής ετήσιας εισφοράς, καθώς και του δικαιώματος εγγραφής. 7/ Το Διοικητικό Συμβούλιο

διεκπεραιώνει τις υπηρεσιακές υποθέσεις του Συλλόγου, μέχρι την ημέρα που θα παραδώσει τη Διοίκηση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και 8/ Ελέγχει τη νομιμότητα των υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και αναρτά αλφαβητικό πίνακα αυτών σε εμφανές μέρος της αίθουσας όπου πρόκειται να γίνουν οι αρχαιρεσίες.

Άρθρο 13ο

Καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου : 1/ Καλεί το Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. 2/ Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων,κηρύσσων την έναρξη και λήξη αυτών.3/ Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα τα πρακτικάττων συνεδριάσεων, τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής και μαζί με τον Ταμία τα διπλότυπα εισπράξεων. 4/ Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συαβουλίου. 5/ Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γεν. Συνέλευση αποφασίσουν διαφορετικά και 6/ Κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την κανονική λειτουργία του Συλλόγου και τη ευόδωση των σκοπών του.

Τον Πρόεδρο απόντα, κωλυόμενο ή εκλιπόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος,ο οποίος και εκτελεί όλα τα ανατεθιμένα από το παρόν άρθρο στον Πρόεδρο καθήκοντα.

 

 

Άρθρο 14

 

Καθήκοντα Γενικού Γραμματεα

Ο Γενικός Γραμματέας : 1/ Φυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου και το αρχείο. 2/ Φροντίζει και τηρεί το μητρώο των μελών και το πρωτόκολλο αλληλογραφίας, καθώς και το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 3/ Διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου και προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα διάφορα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής. 4/ Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την Έκθεση πεπραγμένων για κάθε έτος και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου του Συλλόγου.

Άρθρο 15ο

Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας του Συλλόγου : 1/ Τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από το Νόμο και έχει την ευθύνη για κάθε τυχόν ανωμαλία, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 2/ Κάνει τις εισπράξεις, με βάση διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο, καθώς και τις πληρωμές, με Βάση εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον  Γεν. Γραμματέα. 3/ ΥποΒάλλει κάθε εξάμηνο προς το Διοικητικό  ΣυμΒούλίο συνοπτική κατάσταση κίνησης του ταμείου και στο τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσει και ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου οικ. έτους. 4/ Κρατεί στα χέρια του μέχρι πενήντα (50) χιλιάδες δρχ. για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου. Τα υπόλοιπα χρήματα του Συλλόγου είναι υποχρεωμένος να τα καταθέσει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ανάληψη δε αυτών μερική ή ολική γίνεται απ’ αυτόν (τον Ταμία), ύστερα από ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μεριμνά για την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής προς το Σύλλογο την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων Συλλόγου.

 

Αρθρο 16ο

 

Καθήκοντα μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

 

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν στις συνεδριάσεις του,  καθώς και στις Γεν. Συνελεύσεις και βοηθούν ενεργά για την καλή λειτουργία και την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την διοργάνωση και διεξαγωγή ειδικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει από το αξίωμά του, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, έχει καθήκον να ελέγχει τα βιβλία του ταμείου και να συντάσσει σχετική Έκθεση, την οποία και ανακοινώνει στη Γεν. Συνέλευση για έγκριση της όλης οικονομικής διαχείρισης, που πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο. Παρακολουθεί τις εργασίες του Δ.Σ. και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση για τις εργασίες αυτές του Δ.Σ.

Μετά την εκλογή της εκλέγει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.Η αποστολή και το δικαίωμα της ΕΕ επεκτείνεται σε όλη τη διοικητική δράση του Δ.Σ. Η ΕΕ ασκεί κριτική στη δράση αυτή του Δ.Σ., έχει δε το δικαίωμα να συγκαλεί και μια έκτακτη Γεν. Συνέλευση μέσα στο έτος της θητείας της, να θέτει ζήτημα εμπιστοσύνης στο Δ.Σ,εφόσον διαπιστωθεί αναμφισβήτητα παρεκτροπή του από τις βασικές διατάξεις του Καταστατικού.Για το σκοπό αυτό συντάσσει και ανακοινώνει σχετική αιτιολογημένη Έκθεση δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημέρα της σύγκλησης της έκτακτης αυτής Γεν. Συνέλευσης και κατά την οποία για το ζήτημα αυτό θα αποφασίζουν με σχετική πλειοψηφία τα μέλη της Συνέλευσης.Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί προσπάθεια δυσφήμησης του Δ.Σ. από μέρους της ΕΕ,αυτή ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία, εκπίπτει από το αξίωμά της.

 

Αρθρο 17ο

Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Συλλόγου. Συγκαλείται κατά το μήνα Μάρτιο εκάστου έτους και γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο. Ο Ταμίας διαβάζει τον οικονομικό απολογισμό του λήξαντος έτους και τον προϋπολογισμό του προσεχούς και ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής διαβάζει τη σχετική Έκθεση ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης. Ακολουθεί η έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση.

Ανά διετία, κατά τη Γενική Συνέλευση και μετά τις ανωτέρω διαδικασίες, γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8 του παρόντος.

Οι προσκλήσεις των μελών του Συλλόγου για τη Γενική Συνέλευση γίνονται εγγράφως, περιλάμβάνουν δε τον τόπο,την ώρα και τα θέματα ημερήσιας διάταξης και αποστέλλονται πριν από δεκαπέντε (15) ημέρες, με εξαίρεση της περιπτώσεως του άρθρου 8, όπου αποστέλλονται ένα μήνα πριν από την ημερομηνία των εκλογών.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται κάθε  φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο ή όταν το ζητήσει αιτιολογημένα το 1/5 (ένα πέμπτο) των μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακώς εντάξει με αίτησή τους που περιέχει τα θέματα προς συζήτηση και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο,το οποίο είναι υποχρεωμένο όπως μέσα σε δέκα (1Ο) ημέρες από της υποβολής της αιτήσεως συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδριάσεως όχι πέραν των είκοσι (20) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως,άλλως συνέρχεται η Γεν. Συνέλευση αυτοδικαίως. Μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους λαμβάνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις μόνο εφόσον πριν από την έναρξη της Συνέλευσης τακτοποιηθούν ταμειακά.

Αρθρο 18ο

Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου. Τούτο βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης με ονομαστική κατάσταση των παρόντων τακτικών μελών, όπου καθένας υπογράφει δίπλα στο όνομά του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, συνέρχεται, στον ίδιο τόπο, ύστερα από οκτώ (8) ημέρες, σε ημερομηνία και ώρα καθοριζόμενη από

την αρχική πρόσκληση, δεύτερη Γενική Συνέλευση, που θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν παρίστανται σε αυτή και για την οποία ισχύει η πρώτη πρόσκληση.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών,των δικαιουμένων ψήφου, με μυστική ψηφοφορία όταν πρόκειται για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγτικής Επιτροπής ή για προσωπικά θέματα και με ανάταση των χεριών, όταν πρόκειται για γενικά θέματα, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσουν ονομαστική ψηφοφορία.

Κάθε ένα από τα τακτικά μέλη δύναται να εκπροσωπήσει στη Συνέλευση το πολύ ένα κωλυόμενο μέλος με βάση εξουσιοδοτική επιστολή και να  ψηφίσει αντ’ αυτού. Οι επιστολές, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται είτε από κάποια Αρχή είτε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, κατατίθενται στο Προεδρείο.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο,  το οποίο τηρείται με ευθύνη και επιμέλεια του Γεν. Γραμματέα. Τα πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του συγκαλούντος Διοικητικού Συμβουλίου και τα πρακτικά των αρχαιρεσιών υπογράφουν τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, που εξέλεξε η Γεν. Συνέλευση πριν από τις αρχαιρεσίες.

Πολιτικές συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και / του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπονται.

 

Άρθρο 19ο

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα, η οποία στο μέσο της έχει παράσταση την ΑΝΘΗΝΗ, γυναίκα που φέρει ανθοδέσμη και κυκλικά φέρει τον τίτλο “ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΥΝΟΥΡίΑΣ” και το έτος ίδρυσης 1964. Καθιερώνεται ετήσια εορτή του Συλλόγου την πρώτη Κυριακή μετά  την εορτή της Αγίας Άννης.

Αρθρο 20ο

Διάλυση του Συλλόγου

Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρίσταται τουλάχιστον το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών και λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών που συνέρχονται για αυτό σε συνέλευση. Επίσης ο Σύλλογος διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (1Ο), καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 105 του Α.Κ. Αν ο Σύλλογος διαλυθεί, η περιουσία του περιέρχεται στην εκκλησία της Αγίας Αννης Πλατάνου.

Άρθρο 21ο

Τροποποίηση του Καταστατικού

 

Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για αυτό το σκοπό. Στη Γενική αυτή Συνέλευση πρέπει να παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων (άρθρο 99 Α.Κ.).

Καθετί που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων.

Άρθρο 22ο

Το παρόν Καταστατικό, με τις τροποποιήσεις που υπέστη, διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευσης της 22 Ιουνίου 1998 που συνήλθε για αυτό το σκοπό. Η Γενική Συνέλευση, με το παρόν, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να υποβάλει τούτο για έγκριση στο Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώρησή του στα βιβλία Σωματείων αυτού.


 

 Αθήνα, 22-6-1998


      

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΝΟΥΣΗΣ

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤ. ΓΚΙΟΥΜΕ ΒΑΡΙΚΟΥ Δ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΙΚ. ΠΕΡΡΟΥ

ΑΝΤΩΝΙ0Υ I ΚΟΥΚΛΗΣ